జర్నల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషనల్ కల్చర్, కమ్యూనికేషన్స్ అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్

1939-4691

వాల్యూమ్ 25, సమస్య 5 (2021)

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Characteristics of Computer-Mediated Communication

  • Lin J

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Ways to Encourage Spirituality in the Workplace

  • Steven James

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Guidance to Corporate Culture.

  • Reeta R

చిన్న కమ్యూనికేషన్

A Short Note on Computer-Based Technology

  • Vinay Pandey

చిన్న కమ్యూనికేషన్

A Key Note on Motivation and Performance

  • Sora K