జర్నల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషనల్ కల్చర్, కమ్యూనికేషన్స్ అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్

1939-4691

వాల్యూమ్ 15, సమస్య 2 (2011)