అకౌంటింగ్ మరియు ఫైనాన్షియల్ స్టడీస్ జర్నల్ అకాడమీ

1528-2635

సంపుటం 28, ప్రత్యేక సంచిక 2

పరిశోధన వ్యాసం

The Ease of Doing Business in the ESG Framework at World Level

  • Alberto Costantiello, Angelo Leogrande

పరిశోధన వ్యాసం

The Role of Political Stability in the Context of ESG Models at World Level

  • Alberto Costantiello, Angelo Leogrande

పరిశోధన వ్యాసం

The Impact of Research and Development Expenditures on ESG Model in the Global Economy

  • Alberto Costantiello, Angelo Leogrande

పరిశోధన వ్యాసం

APPLICATION OF MONETARY POLICY IN THE MONEY MARKET: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN GHANA AND INDIA

  • Emmanuel Attah Kumah Amponsah, George Oppong Appaigyei Ampong, Stephen Owusu Afriyie, Michael Nana Owusu-Akomeah, Joseph Asare,Richard Amponsah, Freda Quarshie.