అకౌంటింగ్ మరియు ఫైనాన్షియల్ స్టడీస్ జర్నల్ అకాడమీ

1528-2635

వాల్యూమ్ 27, ప్రత్యేక సమస్య, 3

పరిశోధన వ్యాసం

Bankruptcy Prediction of Indian Banks Using Advanced Analytics

  • Sayan Banerjee, Sarbjit Singh Oberoi

పరిశోధన వ్యాసం

Agency Costs and Earnings Management: Evidence from China Textile Industry

  • Zijia Huang, Hao Zhang

పరిశోధన వ్యాసం

Financial Business culture networks in the literature from 2019 to 2022

  • Arturo Sanchez Sanchez

పరిశోధన వ్యాసం

The determinants of firm profitability in Tunisian stock exchange

  • Mohamed Aymen Ben Moussa, Adel Boubaker