జర్నల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ ఎకనామిక్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్

1533-3604

వాల్యూమ్ 18, సమస్య 2 (2017)

పరిశోధన వ్యాసం

The Effect of Economic Growth In Relation to Unemployment

  • Shkumbin Misini, Myrvete Badivuku-Pantina

పరిశోధన వ్యాసం

Are Worst Students Really More Overconfident? A Preliminary Test of Different Measures

  • Gianna Lotito, Anna Maffioletti, Marco Novarese

పరిశోధన వ్యాసం

Point Elasticity Versus Arc Elasticity On Different Approaches to Teaching Elasticity in Principles Courses

  • Dmitry Shishkin, Andrei Olifer

అసలు వ్యాసాలు

The Roles and Challenges Confronting the School Governing Body in Representing Schools in the Digital Age

  • Lilian Ifunanya Nwosu, Joshua Ebere Chukwuere