ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ రీసెర్చ్ జర్నల్

1544-0230

వాల్యూమ్ 20, సమస్య 3 (2021)

కార్ల్‌సెన్ లెక్చర్‌షిప్

Use Of Multi-Level Finance On Tax

  • Chow bow

సంపాదకీయాలు

Financial Performance Applying Ratio

  • Rithickshankar

కేసు నివేదికలు

A Case Study of Young Entrepreneur from Tourism Industry

  • Pooja Singh