అకాడమీ ఆఫ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ జర్నల్

1528-2686

వాల్యూమ్ 28, సమస్య 2 (2022)

పరిశోధన వ్యాసం

Enhancing Brand Equity Through Brand Management in Thailand's Exporting Businesses

  • Cattaleeya Charpavang and Satakoon Kaewmungkoon

పరిశోధన వ్యాసం

Strategies Aimed At Improving the Public Private Partnership Initiatives in Agriculture: A Case Study of Namibia

  • Stewart Kaupa, Albert Kamuinjo and Shali Shindume

పరిశోధన వ్యాసం

Board Characteristics and its Impact On Dividend Payment

  • MACN. Shafana and Sithy Safeena M.G.H

పరిశోధన వ్యాసం

Fintech in Investment Management for Modern Entrepreneurs

  • R.K Tailor and Sofia Khan

పరిశోధన వ్యాసం

Enviromental Uncertainty and Firm's Strategic Change: The Moderating Role of Managerial Experience

  • Heni Agustina, Rizki Amalia Elfita, Rizqi Putri Nourma Budiarti, Yohan Kurniawan and Triyonowati

పరిశోధన వ్యాసం

Developing Effective Leadership for Sustainable Organizational Performance in South Africa

  • Celeste Enoch and Thea van der Westhuizen