ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్

1939-4675

వాల్యూమ్ 27, సమస్య 3 (2023)

పరిశోధన వ్యాసం

Transforming for growth in search of the road less travelled

  • Piero Formica, Mathew Manimala

పరిశోధన వ్యాసం

Green, climate, and sustainable finance: A bibliometric analysis

  • Michel Becker, Marcus Vinicius Andrade de Lima, Juliana Baldessar Webbe

పరిశోధన వ్యాసం

Contemporary local government planning in developing countries: proposed new framework for change in South Africa

  • Johannes Mulaudzi, Johannes Francis, Johannes Zuwarimwe, Johannes Chakwizira

పరిశోధన వ్యాసం

A financial simulation of solar energy investment appraisal for McDonalds, south africa

  • Sharanam Abbana, Ferina Marimuthu, Naresh Nunden