బిజినెస్ స్టడీస్ జర్నల్

1944-6578

వాల్యూమ్ 16, సమస్య 1 (2024)

అభిప్రాయ వ్యాసం

Exploring applied research techniques for business growth

  • Justin Glass

అభిప్రాయ వ్యాసం

The role of telecommunications in modern business

  • John Couper