అకౌంటింగ్ మరియు ఫైనాన్షియల్ స్టడీస్ జర్నల్ అకాడమీ

1528-2635

వాల్యూమ్ 28, సమస్య 1 (2024)

పరిశోధన వ్యాసం

The Impact of Voice and Accountability in the ESG Framework in a Global Perspective

  • Alberto Costantiello, Angelo Leogrande

పరిశోధన వ్యాసం

The determinants of CO2 emissions in the context of ESG models at world level

  • Alberto Costantiello, Angelo Leogrande

పరిశోధన వ్యాసం

The Role of GDP Growth in the ESG Approach at World Level

  • Alberto Costantiello, Angelo Leogrande

పరిశోధన వ్యాసం

The Labor Force Participation Rate in the Context of ESG Models at World Level

  • Alberto Costantiello, Angelo Leogrande