జర్నల్ ఆఫ్ లీగల్, ఎథికల్ అండ్ రెగ్యులేటరీ ఇష్యూస్

1544-0044

వాల్యూమ్ 23, సమస్య 6 (2020)

పరిశోధన వ్యాసం

Analysis Regulation of Prevention for De-Constructing Terrorism during Covid-19 Pandemic

  • Mohd Mizan Aslam, Tulus Suryanto, Stanislaus Riyanta

పరిశోధన వ్యాసం

The Arbitrability of the Subject Matter of Disputes in Arbitration

  • Mohammed Zaheeruddin

పరిశోధన వ్యాసం

Socio-Economic and Ethical Implications of Stress on Teacher-Student Relationship

  • Ayesha Serfraz, Ahmed Muneeb Mehta, Hina Saleem, Samra Banaras, Volkan Altintas

పరిశోధన వ్యాసం

Combating Laundering of the Proceeds from Crime: Ukrainian and Foreign Experience

  • Yurii Tarnavskyi, Dmytro Beseda, Tamara Momotenko, Oleksandr Suvorov, Karakasidi Olena

పరిశోధన వ్యాసం

Combating Organized Ethnic Crime: Theoretical and Applied Problems

  • Oleksandr Horbachov, Ihor Nazarenko, Oleh Nazarenko, Stashchak Mykola, Vladyslav Shendryk

పరిశోధన వ్యాసం

Twofour54 Media Free Zone: Promoting Media Industry in a Censored Country

  • Khoa Tran, Anh Tuyet Nguyen

పరిశోధన వ్యాసం

Ethical View of Self-Driving Automobiles

  • Yasir Javed, Shafiqul Hassan, Shabir Hussain Khahro, Tauha Hussain Ali

పరిశోధన వ్యాసం

International Arbitration: Law and Practice under Dispute Settlement Understanding

  • Ahmad Alsharqawi, Ghazi Ayed Alghathian, Anan Shawqi Younes

పరిశోధన వ్యాసం

Constitutional Rights of the President in Determining the Economic Development Strategy for the Period of his Office (Based on the Experience of Central Asian Countries)

  • Bitursyn Galymzhan, Aziz Kanatbek, Isabekov Akylbek, Smanova Akmaral, Bayetov Yernazar, Madaliyeva Akzada, Temirova Zhannat, Baubekova Indira